مینی کمپین کرونا

صورت مسئله برند با شیوع کرونا و وضعیت موجود در کشور، بیمه دی با رویکرد با شما برای جبران، باید حضوری موثر در جامعه پیدا می کرد. به همین جهت با صورت مسئله معرفی محصول بیمه نامه کرونا به پل برگشت. ایده‌پردازی استراتژی رسانه تولید سایت و سئو طراحی BTL دیدن آرت‌ورکها راه حل پیشنهادی […]

کمپین جانبخش

صورت مسئله برند در سال‌های 1398 و 1399 کمپین‌های مختلفی تحت نام جانبخش و با همکاری مشترک میان بیمه دی و انجمن اهداء عضو، اجرا شد. تمرکز تمامی این کمپین‌ها بر دو موضوع معرفی جانبخش و معرفی محصول بیمه درمان انفرادی بود. ایده‌پردازی استراتژی رسانه تولید سایت و سئو طراحی BTL دیدن آرت‌ورکها راه حل […]

کمپین توانگری

صورت مسئله برند بیمه دی در سال 1399 با رسیدن به سطح یک توانگری در راستای معرفی و جایگاه سازی کیفیت ارائه خدمات، صورت مسئله  طراحی یک کمپین را مطرح کرد. ایده‌پردازی استراتژی رسانه تولید سایت و سئو طراحی BTL دیدن آرت‌ورکها راه حل پیشنهادی ما: استفاده از مفهوم توانگری در رویکرد ارتباطی این کمپین […]