صورت مسئله برند

بیمه دی در سال 1399 با رسیدن به سطح یک توانگری در راستای معرفی و جایگاه سازی کیفیت ارائه خدمات، صورت مسئله  طراحی یک کمپین را مطرح کرد.

ایده‌پردازی

استراتژی

رسانه

تولید

سایت و سئو

طراحی

BTL

راه حل پیشنهادی ما:

استفاده از مفهوم توانگری در رویکرد ارتباطی این کمپین و تولید سه ویدیو با استفاده از چهره های مشهوری که مخاطب آن ها را افرادی توانمند در حرفه خود می شناسد و تعریف مفهوم توانگری به زبان ساده با استفاده از مثال های قابل درک و آشنا برای مخاطبین برای انتشار در فضای اینستاگرام.

آنچه شما دیدید...