صورت مسئله برند

شرکت هوفنبرگ با وجود حضور پر رنگ در زمینه نوشابه ها و  ماالشعیر،سهم بازا کوچکی از نوشیدنی‌های انرژی زا را اختصاص داشت. مسئله ای که از سوی این شرکت مطرح شد، ایجاد راهنمای ارتباطی و تبلیغاتی به همراه هویت برند محصول انرژی‌زا‌های هوفنبرگ بود.

ایده‌پردازی

استراتژی

رسانه

تولید

سایت و سئو

طراحی

BTL

راه حل پیشنهادی ما:

در مرحله اول، مخاطب شناسی کاملی از محصول انرژی زا هوفنبرگ انجام شد و با طرح پرسشنامه و گردآوری اطلاعات، توانستیم پرسونا و نیاز های مخاطب را در بشناسیم. در مرحله دوم، با بررسی رقبا، فعالیت های آنها و شیوه های قرار دهی خود در بازار، موفق شدیم خلا های بازار و راهکار های تمایز از آنها را پیدا کنیم.

  مجموعه اطلاعات، به ما امکان طراحی یک چتر ارتباطی را داد که متشکل از ویژگی های مشترک محصول، برند و مخاطب بود و زمینه سازی ارتباط کامل بین آنها را ایجاد می‌کرد. بر همین اساس، مسیر ارتباطی دو فازه به مشتری پیشنهاد شد. در فاز اول آن مخاطب‌ها با محصول آشنا می‌شوند و نسبت به امتحان کردن آن ترغیب می‌شوند. در فاز  دوم برای مخاطبین انگیزه‌ی وفاداری ایجاد می‌کنیم.

 در نهایت، شعار پیشنهادی و ایده های اجرایی در راستای همین مسیر پیشنهادی به طراحی شد و به مشتری ارائه شد تا با آنها بتواند کار خود را پیش ببرد. راه حل های پل، در سه ردیف ATL، TTL و BTL گسترش داشت.

آنچه شما دیدید...