یورو 2020

صورت مسئله برند با توجه به ارتباط بین برند کلییر و مقوله‌ی فوتبال که همواره در رویکردهای ارتباطی این برند چه در مقیاس جهانی و چه در ایران نمود داشته است، رویدادهای مهم فوتبالی همیشه فرصت مناسب و جذابی برای این برند بوده تا ارتباط خود را با مخاطبانش قوی‌تر کند. در همین راستا، یکی […]