صورت مسئله برند

در سال 1400 بیمه دی اسپانسر بخشی از برنامه فوتبال 120 بود. با این تصمیم اتخاذ شده، برند با صورت مسئله مکانیزم اسپانسرینگ در برنامه فوتبال 120 به آژانس پل به مشورت پرداخت.

ایده‌پردازی

استراتژی

رسانه

تولید

سایت و سئو

طراحی

BTL

راه حل پیشنهادی ما:

ما فکر کردیم که استراتژی محتوای اسپانسرینگ بیان شده از سوی مجری برنامه، باید به نحوی باشد که  مخاطبین فوتبال 120، در همان ابتدا ارتباط خود را با برنامه به ذهنیت اینکه “رفت تبلیغ” از دست ندهند.

به همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که از حقاقیق فوتبالی به بیمه، ماهیت بیمه دی با شعار “با شما برای جبران” و در سناریو های مختلف معرفی محصولات بیمه دی برسیم.

با توجه به ذات انعطاف ناپذیر بودن صنعت بیمه، با این استراتژی بازی به نفع برند عوض شد و قصه اسپانسر متمایز از هر آنچه شاید قبلا همه دیده بودند معرفی شد.

آنچه شما دیدید...