کمپین تلفن مخفی

صورت مسئله برند یکی از دغدغه‌های ارتباطی بیمه دی، ایجاد ارتباط مؤثر  با نمایندگان بوده و یکی از راه‌هایی که می‌توان به کمک آن چنین ارتباطی را ایجاد کرد، استفاده از ابزار ارتباطی مؤثری مانند شبکه‌های اجتماعی است. برای ارتباط بیشتر بیمه دی با نمایندگان و همچنین سنجش میزان دانش و معیاهای عملکردی مانند صبر […]