متخصصانی که ساختار می‌دهند و همه جوانب را بررسی می‌کنند. مغز سازمان ما…