تعهد تعریف این واحد در یک کلمه است. تیم مدیریت پروژه‌ی پل، که سامان دهنده‌ی نقشه‌های پیروزی است. تیزبینانی که همیشه برای کمک حاضرند.