آدم‌های باسابقه و شناخته شده در صنعت پلی ساختند برای رسیدن، برای رساندن، ستون‌هایی که قدرت و استحکام پل را تضمین می‌کنند.