در آژانس تبلیغاتی پل، مسیر ما خلاقیت است. تیمی باتجربه و در عین حال جوان که ایده‌هایشان به مسیر پیش روی همراهان پل روشنی می‌بخشد.