شعبده‌بازان پل که تصاویری سحرانگیر و زیبا خلق می‌کنند. چیره‌دستانی که مهارتشان آفرینش زیبایی است.