دارو سازی دکتر عبیدی

همکاری با دارو سازی دکتر عبیدی جدا از یک تجربه موفق کسب و کاری، یک حس خوب و مسئولیت معنوی را برای  ما در پل ایجاد می کرد. همکاری با یک تیم جوان و پر شوق و پر از اشتیاق برای انجام کار های جدید باعث شده بود که ما بیش از پیش، مشتاق حل […]