هدف از این کمپین رونمایی از دو مکمل مورد نیاز مادران در دوران پس از زایمان به نام های فروفورت انرژی و بونارکو بود.

مادر برای مراقبت از کودک خود نیاز به مراقبتی قدرتمند دارد و مکملهای فروفورت انرژی و بونارکو  این وظیفه را به عهده گرفته اند.

این کمپین با شعار (این نقش مکمل می خواهد)  از روز  30 مرداد اجرا شد و همزمان با فعالیت های دیجیتال، در داروخانه ها، مطب های پزشکان زنان و زایمان و خانه های بهداشت که مادران در آن حضور دارند در راستای افزایش آگاهی از این مکمل ها، در حال اطلاع رسانی است.